P2984 Jonas Andersson f  1797-04-25 (S) Alster, Björby
† 1857-12-16 (AB) Stockholm, Långholmen

Centralfängelset Långholmen D III aa:4 Stamrulla för straffångar
Centralfängelset Långholmen E IV b:7   Verkställda utslag

  Stockholms stadsarkiv.

Sammanfattning:
I augusti 1856 stjäl Jonas Andersson två får av Jöns Jansson. Jonas har två gånger tidigare blivit dömd för stöld, så detta är tredje gången. Vid tinget i Väse 19 september 1856 blir han dömd till tolv dagar på vatten och bröd, då han inte kan betala sina böter, och 3 och ett halvt års straffarbete.
Den 14 december intygas att han suttit 12 dagar på vatten och bröd på länsfängelset i Karlstad.
Den 29 december skrivs ett intyg av en läkare i Karlstad, att Jonas i följd av ålder och sjuklighet är mindre arbetsför.
Den 3:e januari 1857 anländer Jonas till Långholmens fängelse i Stockholm. Han klassas som frisk men mindre arbetsför. Han ska friges 1/6 1860.
Den 16 december 1857 dör Jonas. Ingen dödsorsak finns angiven i stamrullan och det sägs inte var han begravs.
(Husförhöret hemma i Norra Skived, Värmland säger att han dog av slag)


Fol. 1,067. N:o 103. Andersson, Jonas

Född den 24 December 1797
i Grava Sn af Carlstads
Län, fd. Dräng. Gift,
     Bakstugusittare
Trindlagdt ansikte, blå
ögon, grått hår, ordinari
kroppsbyggnad, ett ärr på si-
dan af högra knät, 5 fot
6 ¼ tum lång. [168 cm]

Grava Sn af Carlstads
Län

Tillförne straf-
fad för 2 dra resan
stöld
3dje res. Stöld
Wäse Härads
Rätt enligt ut-
slag den 19de Sep-
tember 1856,
dömd till tolf
dagars fängelse vid
vatten och bröd i
brist af böter samt
straffarbete i
3 år och 6 mån
Medhade vid
ankomsten
1 Blå Rock
2 pr buldans* byxor
1 skjorta
1 Undertröja
1 Förskinn
1 väst, 1 mössa
1 pr strumpor
1 pr skor
  
  
16 sk
8 sk
8 sk

8 sk
4 sk

Ankom den 3dje Januari 1857 förpassad från KM Befhde i Carlstad

  Hälsotillstånd och arbetsskicklighet.
    Vid ankomsten frisk men mindre arbetsför.

  Dagen när fängelse- eller arbetstiden slutar eller rapport bör afgifas.
    1/6 1860

  Tiden när afgången skett, på hvad sätt och hvarthän samt inlupne underrättelser om
  personen efter afgången

    Död den 16de December 1857

* Buldansbyxor = (mil.) byxor tillv. av grov tvåskäftad väv av linne, jute el. hampa, vävs äv. randigt.
   Buldan = grov, tvåskaftad vävnad av lin-, jute- el hampgarn. B. används till säckar, segel, enkla kläder,
   i vilket fall den brukar vara randig.

  


  
  No 103. Andersson, Jonas
Transumt af protocollet hållet i Urtima Ting
med Wäse Härad i Thorsgården den 19
September 1856.

I ransakningsmålet emellan Länsmannen C.W. Noring Åklagare samt häktade Jonas Andersson i Norra Skifved avkunnades följande

Utslag

Jonas Andersson i Norra Skifved är förnummen? att hafva under nästl. Augusti månad olofligen tillegnat sig tvenne på bete gående fårkreatur hvilka blifvit wärderade till sammanlagt Tretton (13) Riksdaler 16 S Banco. Och dömer Jonas Andersson, , hvilken tillförene undergått bestrafning för andra resans stöld, jemlikt Kungl. förordningen den 4 Maj 1855, att för tredje resan stöld böta det stulnas wärde tredubbelt med Fyratio Riksdaler Banco till treskiftes eller att i brist af böter undergå Tolf dagars Fängelse wid vatten och bröd, samt att hållas till straffarbete i trenne år och sex månader; hvarförutan Jonas Andersson skall ersätta Jöns Jansson verdet af det ena fåret med Sex Riksdaler 32 S Bco samt godtgöra honom och de i målet hörda vittnen deras inställelse med Två Riksdaler Banco till hvardera.
       Är Jonas Andersson missnöjd med detta utslag må han söka ändring
  


  
deruti genom Besvär till kungl. Svea Hof Rätt hvilka besvär inom Trettio dagar härefter denna dag oräknad, borde ingifves hos Hns Befattningshafvande i Länet.
Efter afkunnandet af detta Utslag och sedan upplyst blifvit att Jonas Andersson saknade tillgång till böterna förklarade sig Jonas Andersson nöjd med Utslaget och skulle han alltså utsändas till Länshäktet för straffets undergående. Ut supra

På Härads Rättens wägnar
Erik Carlsson

 

[Stående text i vänsterkant]
Fallande Jonas Andersson är straffad med 12 dagars fängelse
med watten och bröd betygar ? (länsfängelse?) d. 14 dec. 1856.
B. Wallengren

Att Arrestanten Jonas Andersson från
Skifed, i följd af ålder och sjuklighet är mindre
arbetsför intygas.    Carlstad d. 29 dec. 1856

JW Lagerstedt    
Provincial Läkare