B? H? Nr58 Karlskoga

  

B O U P P T E C K N I N G

efter

Änkan MATILDA KAROLINA ERIKSSON, född Nilsson

Från  U T T E R B Ä C K.

Upprättad den 29 juli år 1933.

  


B O U P P T E C K N I N G.

   År 1933 den 29 juli förrättades av undertecknade bouppteckning efter den 23 maj 1933 avlidna änkan Matilda Karolina Eriksson /Ersson/, född Nilsson från Utterbäck i Karlskoga socken som ovannämnda dag avled i en ålder av 78 år, och såsom dödsbodelägare efterlämnade:
  
1/ dotter, änkan Ulrika Dorotea Steinorth, boende hemma.
2/ sonen Karl Johan Eugen Eriksson, boende hemma. ogift.
3/   " Edvard Emanuel Eriksson, Utterbäck, gift.
4/ dotter, Emelia Ingeborg Vahlgren, änka efter gjuteriarbetaren Per Vahlgren, Bofors.
5/ sonen Augustinus Eriksson, Utterbäck, gift.
6/ dotter Matilda Olivia Karlsson, gift med gjutaren Gustav Karlsson, Bofors, alla myndiga och närvarande vid förrättningen.

Förelåg följande handlingar som av undertecknad Andersson högt upplästes vid förrättningen.

1/ "Ö V E R E N S K O M M E L S E av samtliga bröstarvingar efter avlidne bergsmannen Erick Ericksson/Ersson/ från Utterbäck i Karlskoga socken av Örebro län.
Undertecknade sterbhusdelägare och bröstarvingar efter avlidne bergsmannen Erick Ericksson/Ersson/ från Utterbäck, upplåter härmed i vittnens närvaro all vår gemensamma ägodel i ovannämnda sterbhus till vår efterlevande moder, änkan Matilda Karolina Eriksson, född Nilsson, att på bästa sätt vårdas  och om möjligt förkovras, under hennes återstående livstid, och skall först efter hennes död boet då delas efter lag. Skulle nytt äktenskap ingås av den efterlevande skall dessförinnan arvskifte uppgöras enligt de tillgångar som finnes i bouppteckningen efter Erick Ericksson /Ersson/ som är upprättad den 6 juni 1925, detta vårt förordnande bekräftas av nedanstående vittnen som bekräftas av nedanstående vittnen som bekräftar våra samtliga namnunderskrifter och är därför särskilt anmodade.

Bofors och Utterbäck den 22 juni 1925

Ulrika Steinorth. Karl Eriksson. Edvard Eriksson. Emilia Vahlgren. Per Vahlgren. Augustinus Eriksson. Olivia Karlsson. Gustav Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas:

K. G. Jonsson
Polisman, Bofors

A. F. Bergström
Gjutmästare, Bofors

 
2/ "T E S T A M E N T E. Undertecknad, Matilda Karolina Eriksson, född Nilsson, gör härmed följande förordnande att gälla vid boutredning efter mig vid mitt frånfälle.
 Jag är änka sedan den 7 maj 1925 och innehar jordbruksfastighet i Utterbäck i Karlskoga socken men som jag allt sedan min mans frånfälle icke varit i ståd själv sköta gården utan hjälp av min son Karl Johan Eugen Eriksson och min dotter Ulrika Dorotea Steinhort men för deras arbete icke av gårdens avkastning kan betala någon lön så förordnar jag att till vardera av nämnda barn skall utgå lön efter Etthundra /100/ kronor per år räknat från den 7 maj 1925 intill min inträffade död. Vid bodelning efter mig skall alltså ovannämnda son och dotter först tillskiftas nämnda lön samt därefter, sedan alla boets skulder blivit betalade, skiftas mellan alla våra efterlämnade bröstarvingar eller deras avkomlingar enligt lag. Till bekräftande härav har jag denna dag vid fullt och sundt förstånd och av fri vilja detta förordnande egenhändigt undertecknat i tvenne vittnens närvaro. Utterbäck per Valåsen den 20 dec. 1930

Matilda Eriksson

Att änkan Matilda Karolina Eriksson i Utterbäck, vilken vi personligen känna, härovan vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja undertecknat förestående förordnande samt inför oss förklarat detsamma innefatta hennes yttersta vilja, få vi härmed intyga.

Georg Dell
t.f. fjärdingsman

J. Bladholm
Konditor

Vittnesförhör vid Karlskoga Häradsrätt den 20 jan. 1931, N:r 36.

Dessutom förelåg lagfart å 1/36 mantal Utterbäck 19 i Karlskoga socken av den 25 nov. 1930 för änkan Matilda Karolina Eriksson, hennes barn Ulrika Dorotea Steinort, Karl Eugen Eriksson, Edvard Emanuel Eriksson, Emelia Ingeborg Vahlgren, Augustinus Eriksson & Matilda Olivia Karlsson. Enligt kronodebetsedel 1932 taxerat till Kronor 4.800:-
  Boet uppgavs av dottern, änkefru Ulrika Dorotea Steinort under eds plikt samt antecknades och värderades som följer:
 


Tillgångar.
  
Fastighet. 1/2 ten av 1/36 mtl. Utterbäck 19 2.400.00
Kreatur. 3 kor
1 kalv
150.00
 15.00
165.00
Koppar 1 kaffepanna, 1 bunke 1.50
Möbler 1 säng 3- 1 buffé 15- 6 stolar 3-
1 bord 1- 2 väggur 4- 2 bord 1-
7 stolar 3- 2 mindre bord 1-
1 chiffonier 2- 1 spegel 1-
21.00
6.00
4.00
 3.00
34.00
Sängkläder, sammanräknat 5.00
Glas & Porslin dito 5.00
Järn & blecksaker, knivar, gafflar, skedar etc. 8.00
Trä & stenkärl 3.00
Den avlidnas gångkläder, utan värde 0.00
Diverse. 1 separator
2 lufter gardiner
2 rullgardiner m. tillbeh.
1 stickbåge
1 bandstol
2 amplar
Handredskap, yxa, såg, m.m.
10.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
 3.00
19.00
Åkerbruksredskap etc.
1 åkvagn 5- 1 arbetsvagn 5- 1 kärra 3-
1 släde 3- 1 pråm 50 öre 2 plogar 2-
1 årder 1- 5 harvar 10- liar etc. 1-
1 sädesvanna 5- 2 selar 10-
1 hackelsemaskin 3- Diverse 5-
13.00
5.50
12.00
15.00
 8.00
  53.50

Summa tillgångar

 Kronor 

     2.694.00

Avgår skulder 
 
Örebro Läns Hypoteksförening
      + ränta
1.491.78
   33.60
1.525.38
Erik Jonsson, Utterbäck 90.67
Kvarnräkning 4.35
Fru Ulrika Steinort för
    Utlägg för sjukvård m.m.
    dito för bouppteckning efter fadern
    8 års lön enl. testamente
122.25
30.00
800.00
952.25
Gustav Karlsson, Bofors 124.60
Sonen Karl Eriksson. Lån
8 års lön enl. testamente
Lån till begravningskostnader
500.00
800.00
 50.00
1.350.00
Sonen Augustinus Eriksson
Lån till begravningskostnader
50.00
Bouppteckningskostnader 15- & skjutsar 10-    25.00 3.122.25

Summa skulder

Kronor   

 3.122.25
  
Ressumé.
  
Skulder
Tillgångar

Kr. 3.122.25
 "  2.694.00

Brist i boet alltså -------------- Kronor                        428.25

Att allt vad boet tillhörer blivit rätt uppgivet och intet med
vetskap dolt eller utelämnat intygar under edlig förpliktelse.

Närvarande vid förrättningen: