Svårare olyckshändelse i Granbergsdal på onsdagen.

____________
  

Arrendator Joh. Johansson i Lund föll från ett hölass och bröt tre halskotor.

____________
  

  En svårare olycka, vars följder ännu ej kan överblickas, men som i varje fäll torde komma att medföra partiell för- lamning, därest den skadade överlever densamma, inträffade på onsdagsaftonen i Granbergsdal.
  Arrendator Johan Johansson i Lund var sysselsatt med hökörning, då han av någon anledning råkade falla ned från !asset, varvid trenne halskotor brötos ur sitt läge, varjämte den skadade troligen erhöll en svår ryggmärgskada, att förlamning i armar och ben inträdde.
  I eftertelefonerad ambulansbil in- forslades den skadade till sjukstugan i Karlskoga, där han underkastades rönt- genfotografering, av vilken framgick, att tre halskotor skadats. Fallet var så pass allvarligt, att lasarettsvård ansågs nöd- vändigt, varför Johansson senare på aftonen utforslades till Örebro, där han nu vårdas.
  Vid ankomsten till sjukstugan var J. förlamad i både armar och ben, men under vistelsen där kryade han till sig så pass att han kunde röra på benen. Förlamningen i armarna var däremot ej hävd vid avfärden till Örebro och enligt vad D:r Wiman på vår förfrågan med- delat, är fallet så pass allvarligt, att även om livet kan räddas, Johansson för fram- tiden torde komma att bli förlamad i överkroppen.
  Enligt vad Karlskoga Tidning i dag på middagen inhämtat av en son till den skadade, som i dag på e.m. hemkom från Örebro, är Johanssons tillstånd hopplöst.