Jordfästningar.

___________
  

  En gripande jordfästning ägde i går f.m. rum i gravkapellet å Karlskoga nya kyrkogård, då stoftet efter den genom olyckshändelse omkomne arrendatorn Johan Johansson, Lund, Granbergsdal vigdes till gravens ro.
  Den högtidliga sorgeakten inleddes med ps. 487:6 "Ack, att jag dit ur sorg och strid må komma" varefter jordfästningen förättades av komminister Bertil Quick, som med utgång från Luk 12:40 höll en gripande dödsbetraktelse.
  Efter jordfästningen sjöngs sista versen på ovannämnda psalm: "Be redd håll dig, o Jesu Krist"
  Under orgelmusik utbars så kistan och nedsattes i graven, kring vilken släktingar och vänner samlades för att säga ett sista farväl. Hr Viktor Andersson Mörtbäcken, höll därvid ett varmhjärtat anförande vari han framhöll att Guds vägar äro inte våra vägar och vi förstå därför inte, varför vår gode granne skulle dö nu, men en gång skola vi få veta det. Vår broder Johan Johansson liv var ett arbetets och pliktuppfyllelsens liv, fyllt av hårt arbete och umbäranden. Såsom arbetskamrat till den avlidne under 35 år har jag, sade tal., varit i tillfälle att se prov på hans oändliga tålamod och plikttrohet; aldrig hördes han säga ett klagande ord, aldrig ett hårt ord om sin nästa. Hans glädje var att kunna hjälpa och hans liv slutade också i denna hans vackra gärning. Han stod som ett föredöme för oss efterlevande, ty han utövade barmhärtighet mot nästan, och på honom kan tillämpas orden: "Varen barmhärtiga, och Eder skall ske barmhärtighet". Tal. vände sig så till de efterlevande barnen och släkt- ingarna med några tröstande ord.
  En syster och en granne framförde även några avskedsord till den bortgångne. Vackra kransar och blommor nedlades, bl.a. från den avlidnes arbetsgivare, brukspatron Eric Ericsson, Granbergsdal.