Örebro Kuriren Torsdagen den 2 Dec. 1937

Fabian Söderlind in memoriam.

Såsom Örebro-Kuriren redan på onsdagen i korthet meddelade avled natten till onsdagen i sitt hem i Karlberg, Karlskoga, målaren Fabian Söderlind. En förkylning med influensa som följd övergick till lunginflammation, som på några få dagar ändade hans liv. Söderlind var född 1903 och alltså vid sin för bortgång endast 34 år gammal.
    Sedan cirka 8 år tillbaka har Fabian Söderlind på sin fritid arbetat som Örebro- Kurirens sportreferent i Karlskoga. Han har gjort det på ett kunnigt, intresserat och plikttroget sätt. Efter hand hade Söderlind förvärvat en betydande sak- och person- kännedom inom idrottslivets olika grenar, och beträffande idrotten i Karlskoga- bygden var han särskilt initierad. Allt detta gjorde honom till en uppskattad kraft på vår tidnings idrottsavdelning. Ett gott omdöme, vederhäftighet och intresse för idrotts- rörelsen präglade hans referat och artiklar. När märket ''F. S." icke längre kommer att återfinnas i Örebro-Kurirens spalter är det en förlust, som det inte blir så lätt att ersätta. För övrigt har Söderlind även lämnat en hel del andra bidrag till vår tidning.
   Inom sin fackförening, Sv. Målareförbundets avdelning i Karlskoga, var Söderlind en av de aktiva och ledande; vid sin bortgång var han dess sekreterare i nämnda fackföreningskretsstyrelse. Vid flera avtalsförhandlingar har Söderlind också repre- senterat avdelningen. Karlskoga socialdemokratiska ungdomsklubb tillhörde han från dess bildande, och även Karlskoga arbetarekommun räknade honom som medlem. Inom A. B. F:s lokalavdelnings styrelse nedlade han tidigare ett intresserat arbete, bl. a. som bibliotekarie under flera år. Sedan några år tillbaka tillhörde Söderlind styrelsen för Karlskoga kommunbibliotek. Hans intresse för böcker och folkbildnings- verksamhet var alltid stort, även när andra arbetsuppgifter togo hans tid i anspråk.
   Fabian Söderlind tillhörde den typ av unga arbetare, som försöker att göra det bästa möjliga av sin fritid. Mitt i det dagliga förvärvsarbetet och i omsorgen om sina anhöriga utförde han en uppskattad insats såväl för vår tidning som i de organisa- tioner, vilka hade förmånen att räkna honom som medlem.
Det bästa av allt hos Fabian Söderlind var dock hans personliga egenskaper. Med ett anspråkslöst uppträdande förenade han ett jämnt och glatt humör, som gjorde honom till den bäste bland kamrater. Aldrig sade han nej när det gällde att göra en tjänst - även om det var fråga om att offra fritid och vila - och aldrig knotade han över till- varons besvärligheter. Den som skriver dessa enkla rader kommer alltid att minnas Fabian Söderlind som en idealisk kamrat i tidningsmannayrket.
   För hans unga maka och övriga anhöriga innebär Fabians hastiga bortgång ett hårt slag av det oblida ödet. Vi andra, som på skilda områden samarbetat med honom, förstå att de måste känna sorgen och saknaden djupt. Men även om dödens frostvind gjort sitt verk, så att vi icke längre mötas av Fabian Söderlinds vinnande leende och känna det varma handslaget, skall dock hans ljusa minne leva.

E. E-n.