fästehjon = fästefolk = förlovat par

Från Sockenstämma 1865 i Gunnarp församling, Halland

§:5.
Som det oskick allt mera tagit öfverhand, mångom till förargelse och Församl.n till blygd, att fästehjon flytta tillsammans, dels inan lyst blifvit, och dels efter skedd lysning långlig tid bo tillsammans, utan att fullborda äktenskapet med wigsel, så erinrades om föreskriften i KyrkoOrdningens 15 Cap. 17 §. der det heter: "Fästehjon böra af wederbörande afrådas och hindras, att hålla hus och bohag tillsammans, intill dess vigningen är förrättad," och ålades dem, som utgöra Församlingens Socken- Nämnd, att hvar inom sin rote söka afstyra ett sådant oskick, och att af dem, som det oaktadt häremot bryta, utfordra; eller ock genom Kronobetjeningen låta till Socknens Fattigcasssa indrifva de böter, som i slikt fall äro bestämde uti GiftermålsBalkens 12 Cap. 3 §: der det heter: "Fästehjon vare förbudit att före wigseln flytta i hus och bo samman. Giöra [the thet] böte hvardera tijo daler till de fattige, och flytte emedlertid ifrån hvarannan."