Karlskoga Tidning 14 nov 1938

Sextio år fyller i morgon Jonas Ekblom, Stråbergsmyretorp, Karlskoga.
  Jubilaren som är född i Karlskoga kom i unga år att ägna sig åt den militära banan. Sålunda hade han anställning vid Små- lands artilleriregimente i Jönköping och genomgick där underofficersskolan och passerade graderna till förste konstapel. Efter att ha lämnat krigaryrket och en tid vistats i Amerika återvände han till hem- landet och inköpte för ett 20-tal år sedan den gård i Stråbergsmyretorp, som han fortfarande innehar. Arbetsam och dug- ande i sitt dagliga värv har han även kommit att tilldelas en del allmänna förtro- endeuppdrag och tillhör såluna bl. a. Karlskoga kyrkofullmäktige och har tidi- gare varit ledamot av nykterhetsnämnden. Genom sitt gladlynta och vinnande sätt har han kommit att göra sig omtyckt bland alla, med vilka han kommit i beröring.