Lokaltidning 1963
  
  


Immetorpsbron, som här ses ordentligt belastad, har med jämna mellanrum fått enkelriktas för reparationer. Just nu råder en hastighetsbegränsning till 20 km över bron. En snar ombyggnad är därför ytterligt nödvändig.

Immetorpsbron får byggas
Fyrfiligt för 1 milj kr

Västerbygdens vattendomstol har gett klarsignal för nya Immetorpsbron. Beslut därom fattades i går och i en kommentar därtill sägs att arbetet får påbörjas omedelbart, d. v. s. innan domen vinner laga kraft, vilket beräknas ske om två veckor eller en månad.

Från gatunämndens sida framhålles att man hyser stora förhoppningar om att kunna påbörja brobygget redan vid årsskiftet. För dagen väntar man dock på att Väg och Vatten anslår medel till bygget. Totalt beräknas bron kosta ca 1 miljon kronor. Hur lång byggtiden blir kan man inte yttra sig om. I Vatten- domstolens utslag har dock satts en maximal byggtid av 5 år.
  Nya Immetorpsbron skall ligga strax nerom den nuvarande bron. Trafiken över bron får fyra filer. Under byggnadsarbetet uppföres först en sektion med två filer och under tiden går E 18-trafiken fram över nuvarande bron. 

Därefter skiftar man bro, river den nuvarande bron och bygger där sektion 2 i anslutning till sektion 1.
Den nya bron får en spännvidd på 21 meter. Under bron skall en ny bottensektion, större än den nuvarande, anläggas och vidare får bron mellanstöd mitt i älven.
  Att den nya bron kommer att hälsas med tillfredsställelse av trafikanterna säger sig självt. Den nuvarande bron har med nutidens trafikintensitet blivit ett verkligt nålsöga. Situationen har inte förbättrats av att bron slitits ned och att trafiken över densamma hastighetsbegränsats.