N:o
10 i Ex.kat.

Afgångsbetyg

 från        Immetorp-Sibbo      folkskola i        Karlskoga          församling.

för    Anna    Eriksdotter    från    Abborrkärn

 som är född den     8 Mars     18 70 och intagen här den        8 Augusti
 18 81, har genomgått skolans lärokurs och vid afgångsexamen erhållit nedan-
 nämnde vitsord för insigt och färdighet i följande läroämnen:
Kristendomskunskap: Biblisk Historia: Med beröm godkänd

''

Katekes: Med beröm godkänd
Modersmålet: Berömlig
Skrifning: Med beröm godkänd
Räkning: de 4ra Enkla talen: Med beröm godkänd
Geometri: Godkänd
Geografi: Med beröm godkänd
Historia: Med beröm godkänd
Naturkunnighet: Med beröm godkänd
Teckning: Godkänd
Sång: Godkänd
Gymnastik: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Vapenöfning: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Trädgårdsskötsel och Trädplantering: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Handaslöjder: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
        Under sin vistelse vid skolan har                                   Anna
 ådagalagt             mycket gott             uppförande och              mycket god              flit
  Karlskoga  i  Örebro          Län den         13  Dec         18 84
   
  Å Skolrådets vägnar:
  Godkänd af Ordföranden G Elfström
   

Skolans lärare

    
Skolans lärokurs öfverensstämmer med Normalplanens föreskrifter för fast – flyttande
 folkskola  Litt.  E  pag. 13–32.
  Vitsord för insigt och färdighet äro: berömlig, med beröm gödkänd, godkänd, svag,
 underhaltig, (a, ab, b, c, d); för uppförande och flit: mycket godt (el. god),) godt, mindre
 godt, dåligt, (a, b, c, d),
 

  
Blankett N:o 27

 

  
Utg. af W. Lidberg.

 

(Hasse W. Tullberg, Linköping.)
  

 

Folkskoleinspektör