Avskrift av sjukjournal från Karlskoga Sjukstuga 1901.
Källa Landstingsarkivet Örebro.

Inskrifnings-

Namn, yrke och bostad

Ålder

S j u k d o m

N:o

Dag

126

6/9

Johannes Andersson
Brukare f Nordändan
Villingsberg

56

Luxativ Epistropheus
(Andra halskotan ur led)

Mot
afgift

Utskrifnings-
dag

A n m ä r k n i n g a r

75

9/9

Utskrifen död kl 2.30 e.m.
Fastnat i en tröskverks axel, hvarvid han
svängt om flera hvarf, med kläderna hårdt
dragna kring halsen.

 

KARLSKOGA TIDNING
Tisdag 17 september 1901

 

Döda i Karlskoga socken

Sept 9 Torparen Johan Andersson, Björnkärn, Hidinge (dog å Karlskoga sjukstuga af skada i tröskverk) 56 år 3 m 2 d