Lantmäterimyndigheternas arkiv
18-FEL-AVS537   Avsöndring 1888

P101 Anders Eriksson (min farfars morfar)
son till
P228 Erik Larsson och
P241 Malena Larsdotter

Vid denna tid boende i Rynninge, Fellingsbro

Dokumentet innehåller en ägoavsöndring och ett köpekontakt för Rynninge 5:5, Lund.

Anders Eriksson ansöker 3 jan 1888 om avsöndring från Erik Larssons äga. Ansökan beviljas.

Avsöndringen gäller 6 tunnland 14 1/8 kappland (31.800 m² ca 4½ fotbollsplaner). Som motsvarar 1/14 av stamhemmanet. (ca 445.000 m² - 44,5 hektar)
  


Köpekontrakt    originalet

        R. N:r 55 Rynninge

Underteknade försälja härmed till vår son Anders Eriksson Rynninge af vårt egande 1/2 dels Mantal Kronoskatte Rusthåll No5 Rynninge af Fellingsbro socken och härad lägenheten Lund bestående af ägofigurerna 450-454 samt delar af 449, 459 och 469 Litt C. af kartan å sex Mantal Rynninge af där 10 februari 1818 fastställd vid Fellingsbro härads egodelningsrä?. Ofanstående lägenhet gränsar i söder mot körvägen som går mellan Rynninge och Frötuna och är i dän ändan 456 fot, gränsar i Öster mot Erikssons hag? 1.032 fot, i Norr mot Lars Anderssons skog 336 fot, i Väster mot Erikssons skog 1.050 fot.
  Mot en köpesumma af Ettusenfyrahundra (1.400) Kronor och följande villkor
1) Tillträdet sker där 14 Mars 1888
2) Egendomens utskylder för 1888 ikläder sig köparen
3) Köparen är fr(i?) från Rusthållet med afseende på husar och hästs underhåll,
dock skyldig vid hvarge gång häst tillsändes erlägga Tio (10) Kronor
4) Köpesumman betalas genom en denna dag ossemellan upprättad skuldförbindelse,
hvarför och Köpebref omedelbart utfärdas
5) Kostnader för Lagfarts vinnande bestridas af köparen

Rynninge dän 3 Januari 1888

 
Anders Eriksson
   köpare
Erik Larsson
Malena Larsson
med (ha ä p ?)

"en signatur"

J A Rydberg
Rynninge

C.J Wessling*
Wesslingby
  


* Carl Johan Wessling f 25/4 1845. Husar för Wesslingby rustkår vid Kgl. Livreg.Husarer i Örebro.
Källa: www.grahls.se